ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
 • 82 رأی - میانگین امتیازات: 3.02
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1
Smile  خلاصه نکات کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (حسین شکوهی)
فصل اول : جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی – اقتصادی آن

1- توالی عملکردها در طول زمان که شامل تغییر در مکان وزمان خواهد بود چه مفهومی را میرساند ؟ جواب : روند
2- کیفیت کاربری زمین از کدام جنبه فضایی توسعه شهری می باشد ؟ جواب : درون شهری
3- در چهل سال گذشته جغرافیای شهری از کدام مکتب تاثیر پذیرفته است ؟ جواب : پوزیتیویسم
4- در دهه 1980 کدام دو مکتب بیش از همه جغرافیای شهری را تحت تاثیر قرار داده است ؟ جواب : ساخت گرایی- رفتارگرایی
5- کدام مکتب بر شناخت عمیق نابرابریهای اجتماعی - اقتصادی در شهرها تاکید دارد ؟ جواب : ساخت گرایی
6- مکتب ساخت گرایی به چه سمتی در شهرها پیش می رود ؟ جواب : عدالت اجتماعی
7- کدام مکتب به تحلیل سازمان فضایی شهرها و رفتار فضایی در داخل این الگو توجه می کند ؟ جواب : رفتارگرایی
8- در دوره های گذشته جغرافیای شهری ازچه مسائلی در شهر سخن می گفت ؟ جواب : مورفولوژی شهرها
9- جهت گیری جغرافیای شهری برای ورود به قلمروهای تازه با چه چیزی پیوند می خورد ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
10- امروزه در هنگام مطالعه شهرهای انگلستان نقش چه چیزی را در نظر می گیرند ؟ جواب : تاچریسم
11- مورفولوژی شهری همواره با ............ آن پیوند محکمی دارد . جواب : کارکرد
12- پیشگامان جغرافیای شهری جدید ، ساخت داخلی شهری را با توجه به چه چیزی مطالعه می کنند ؟ جواب : عدالت اجتماعی
13- در کدام نگرش شهر به صورت متوازن وتک هسته ای مطالعه می شود ؟ جواب : اقتصاد جدید شهری
14- در کدام نگرش تاکید بر رفتار فردی در محیط شهری بیش از رفتار گروهی است ؟ جواب : برخورد رفتاری
15- مکتب نئووبری از نظریات کدام دانشمند تاثیر پذیرفته است ؟ جواب : ماکس وبر
16- مکتب نئووبری برای کدام عامل اعتبار علمی قائل است ؟ جواب : فرهنگ
17- در کدام مکتب بر سازمان اجتماعی بیش از سازمان فضایی تاکید می شود ؟ جواب : انسان گرایی
18- در جغرافیای شهری کدام مطا لعات از شهرها جغرافیدانان را با تضاد های اجتماعی – اقتصادی آشنا می سازد ؟
جواب : مطالعات تطبیقی
19- در جغرافیای شهری مطالعات تطبیقی به .............. می انجامد . جواب : تحلیل تطبیقی
20- مالکیت سرمایه های تجاری در مراکز بین المللی ، بیشتر .......... می شود . جواب : جهان شهری
21-مطالعات ماکرو در شهر نشبینی بررسی روابط و تاثیرات .............. در نظام اقتصاد جهانی است . جواب : مرکز پیرامون
22- در این نگرش تاکید بر ایدئولوژیها ، ارزشها و سنت های یک جامعه است . جواب :اقتصاد سیاسی
23- در کدام دید گاه مرزهای رشته جغرافیا کمتر مورد نظر است ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
24- هدف اصلی دیدگاه اقتصاد سیاسی این است که مسائل جامعه شهری را با ........ بر آن تحلیل کند. جواب : شیوه تولید مسلط
25- در ایالت متحده ، تحلیل اقتصادی – سیاسی از مسائل شهری پایه واساس چه جغرافیایی قرار می گیرد؟ جواب : رادیکال
26- در ایالات متحده ، تحلیل اقتصادی سیاسی از کدام مکتب تاثیر می پذیرد ؟ جواب: ساخت گرایی
27- در کدام مکتب ، نیروهای بوجود آورنده مسائل شهری برای حل مسائل جامعه، تعدیل یا حذف می شود؟ جواب: اقتصاد سیاسی
28- با تحلیل اقتصادسیاسی از مسائل شهری ، بر چه عامل هایی تاکید می شود ؟ جواب : اقتصاد بازار- رفاه اجتماعی- شیوه تولید
29- چه چیزی راه گشای بسیاری از مسائل فوردیسم در آمریکا بود ؟ جواب : حومه نشینی
30- فعالترین جغرافیدانان معاصر را جغرافیدانان معتقد به کدام مکتب تشکیل می دهد ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
31- در کدام نگرش بر نقش تصمیم گیری های کلیدی در زمینه مسائل شهری تاکید می شود؟ جواب : مدیران شهری
32- در این بخش بیشترین تحقیقات جغرافیایی انجام شده است . جواب : محیط محلی و جغرافیای شهری
33- در این قسمت جغرافیای شهری به تحقیقات میان رشته ای نزدیک میشود . جواب : محیط محلی
34- تحلیل رفتارگرایی از بخش های مهم این دیدگاه در جغرافیای شهری می باشد. جواب : محیط محلی
35- در همه شهرهای جهان ، بویژه شهرهای جهان سوم چه عواملی اساس مسائل شهری را تشکیل می دهد ؟ جواب :اقتصادی
36-دراین دیدگاه ، دولتها با مداخله خود در بخش بازار خصوصی ، نظام آن را تنظیم می کنند . جواب: دولتها به عنوان مکانیسم تنظیم کننده
37-در این نگرش ، دولتها وظیفه دارند معیارهای ویژه زندگی را برای اکثریت مردم فراهم کنند . جواب : دولتها به عنوان مهندسان اجتماعی
38- در این نظریه دولتها در جدال بین گروههای ذ ی نفع جامعه به عنوان قاضی وارد عمل می شوند . جواب : دولتها به عنوان قضات
39- در این نظریه کارکرد دولتها به وسیله ساخت اجتماعی و سیتم حکومتی تعیین می شود .
جواب : نگرش ساخت گرایی به نقش دولت
40- در این بخش به تولد ، جوانی ، میان سالی و سالمندی شهر توجه می شود . جواب : منشا شهرنشینی و شهرگرایی
41- در این قسمت شهر با توجه به منطقه نفوذ ودیگر نواحی به همراه کیفیت زندگی مردم و ساخت شهر بررسی می شود .
جواب : روند زندگی شهری
42- در این بخش ببیشتر بر شکل فیزیکی شهر تاکید می شود . جواب :ساخت داخلی شهر
43- در این قسمت کیفیت تقسیم شهر براساس پایگاه های مذهبی قومی بررسی می شود .
جواب : کاربری زمین و جدایی گزینی اکولوژیک
44- در کدام دهه رفاه اجتماع روستایی محور سیاست توسعه را تشکیل می داد ؟ جواب : 1970
45- درکشورهای مختلف جهان سوم سیاست اقتصاد کلان بیشتر تحت تاثیر چه چیزی است ؟ جواب : عوامل خارجی
46- کدام برنامه ریزی مربوط به نظام منطقه بندی و کاربری زمین می باشد ؟ جواب : برنامه ریزی فیزیکی
47- برنامه ریزی فیزیکی باید به موازات کدام برنامه ریزی انجام گیرد ؟ جواب : اجتماعی – اقتصادی
48 – برنامه ریزی های اقتصادی باید قبل از هر چیز دستیابی آسان به ............... را امکان پذیر سازد .
جواب : شغل ودرآمد
49- برنامه ریزی اجتمکاعی بر چه چیزی تاکید دارد ؟ جواب : پیشرفت منابع انسانی
50- سیاست برنامه ریزی اجتماعی باید در جهت ................ در خانواده ها حرکت کند .
جواب : قطع دور تسلسل فق
51- اساس کار در سیستم اطلاعات جغرافیایی چیست ؟ جواب : بهره گیری از کامپیوتر
52- مدل جغرافیدانان و برنامه ریزان به عنوان راهنما در واقع : جواب : تحمیل ارزش های ناشناخته به گروه های اجتماعی است
53- از همپوشی سه رشته جغرافیای شهری ، جامعه شناسی شهری و اقتصاد شهری چه رشته ای تشکیل می شود ؟
جواب : برنامه ریزی شهری
54- از این مدل گههی تحت عنوان برنامه ریزی حمایت گر نام می برند . جواب: برنامه ریز به عنوان مشاور
55-برنامه ریزی حمایتگر بر اساس فرضیه های کدام جغرافیدانان تهیه شده است ؟ جواب : رادیکال
56-در کدام مدل به گروه های کم درآمد و محروم جامعه شهری توجه بیشتری می شود ؟ جواب : برنامه ریزی حمایتگر
57- چه کسی معتقد است که یک جغرافیای شهری مشترک نمی تواند وجود داشته باشد ؟ جواب : براین بری
58- براین بری سیاره زمین را به چند ناحیه تقسیم می کند ؟ جواب: 4ناحیه

فصل دوم : سیر تکوینی جغرافیای شهری

59- چه کسی برای اولین بار روابط متقابل ساخت های فضایی و ساخت های اجتماعی شهرها را تبیین کرد؟
جواب : ژرژ کهل
60- براساس نظریه کهل به موازات فاصله گرفتن از مرکز شهر ، پایگاه های اجتماعی – اقتصادی نیز ............. می یابد .
جواب : کاهش
61- فردریک راتزل از بزرگان کدام مکتب است ؟ جواب : جبر جغرافیایی
62- چه کسی قوانین جغرافیای انسانی را بازتابی از نحوه وابستگی انسان به شرایط محیطی می داند ؟ جواب : راتزل
63- طی سال های 1875-1900 ، بخش بزرگی از مطالعات جغرافیایی بر اساس ..................... تنظیم شد .
جواب : محیط گرایی
64- تفکرات جبر محیطی تا چه سالی در اسناد جغرافیایی دیده می شود ؟ جواب :1950
65- در اواخر قرن نوزدهم تفسیر و تبیین جغرافیای شهری تحت تاثیر .......... بوده است . جواب : اکولوژی گیاهی
66- چه کسی گفت وحدت جغرافیای طبیعی و انسانی می تواند به تبیین اشکال عینی سطح سیاره زمین کمک کند .
جواب : اتو اشلوتر
67- چه کسی شهر مرکزی را موضوع اصلی واساس مطالعه در جغرافیای شهری می داند ؟ جواب: اتو اشلوتر
68- فردریک راتزل با الهام از کدام مکتب محیط گرایی را وارد جغرافیای شهری کرد ؟ جواب : جبر جغرافیایی
69 – نظریه های مربوط به جایگاه شهرها ، در اوایل کار جغرافیای شهری ، بیشتر بر محور ............. تاکید داشته است .
جواب : حمل ونقل
70- چه کسی محیط گرایی را وارد مباحث جغرافیایی آمریکا کرد ؟ جواب : چرچیل سمپل
71- در کدام دهه نقش شرایط اکولوژیک در برنامه ریزی فیزیکی شهرها مورد توجه قرار می گیرد ؟ جواب : 1920
72- پتریک گدس را از بنیان گذاران چه نوع برنامه ریزی می دانند ؟ جواب : برنامه ریزی فیزیکی
73- پتریک گدس در برنامه ریزی فیزیکی به ............ اعتبار بیشتری می دهد. جواب : زندگی اجتماعی
74- چه کسی میزان بارندگی را از عوامل تعیین کننده در سکونتگاه های انسانی می داند ؟ جواب : گریفیت تیلور
75- چه کسی درجه حرارت را از عوامل تعیین کننده در سکونتگاه های انسانی می داند ؟ جواب : گریفیت تیلور
76- انواع پراکندگی های سطح زمین را با توجه ............... آن مطالعه می کنند . جواب : شرایط مکانی
77- در نیمه اول قرن بیستم مفهوم وهدف جغرافیا از تفکرات چه کسی تاثیر پذیرفت ؟ جواب : هارتشورن
78- انقلاب کمی ابتدا در کدام کشور آغاز شد ؟ جواب : آمریکا
79- زمینه انقلاب کمی قبلا از کدام مکتب فراهم شده بود ؟ جواب : پوزیتیویسم منطقی وین
80- بر اساس این نظریه جغرافیای علمی با استفاده از روشهای کمی در جغرافیا مسیرهای تازه ای به دست می دهد .
جواب : پوزیتیویسم منطقی
81- نظریه مکان کشاورزی را چه کسی مطرح کرد ؟ جواب : فن تونن
82- واضع نظریه مکان مرکزی چه کسی است ؟ جواب : کریستالر
83- واضع نظریه مکان عمومی کیست ؟ جواب : لوش
84- کدام قانون در تاثیر متقابل میان دو محیط در یک ناحیه در جغرافیا بکار برده شد ؟ جواب : قانون جاذبه نیوتن
85- در برسیهای کمی بررسیهای مربوط به حمل ونقل مربوط به چه کسی است ؟ جواب : ویلیام گریسون
86- جعبه سیاه نام دیگر کدام مکتب جغرافیایی می باشد ؟ جواب : پوزیتیویسم
87- کدام مکتب بر وضع موجود تاکید دارد ؟ جواب : پوزیتیویسم
88- در دهه 1970 در جغرافیای انسانی نقش اول به چه چیزی داده شد ؟ جواب : عدالت اجتماعی
89- نویسنده کتاب عدالت اجتماعی وشهر کیست ؟ جواب : دیوید هاروی
90- نویسنده کتاب جغرافیای شهری : شهر ، ناحیه و ناحیه بندی کیست ؟ جواب : رابرت دیکنسون
91- چه کسی برای ارولین بار نظریه های کاربری زمین را به مباحث جغرافیای شهری نمود ؟ جواب : هارولد مه یر
92- چه کسی برای اولین بار نظریه طبقه بندی شهرها را وارد مباحث جغرافیای شهری نمود ؟ جواب : هارولد مه یر
93- از سال 1970 به بعد ، ................ مبنای کار در جغرافیای شهری شناخته شد .
جواب : تحلیل مکانی و جغرافیای فرهنگی
94- تحلیل فضایی توسط چه کسانی وارد جغرافیای شهری شد ؟ جواب : موریل – گریسون – بری
95- چه کسانی روش های کمی را در جغرافیای شهری بکار بردند ؟ جواب : کینگ و گولج
96- روشتون وپرد در تحقیقات شهری بر چه چیزی تاکید کردند ؟ جواب : مطالعات رفتاری
97 – رون جانستون با استفاده از چه چیزی تمام مسائل جغرافیای شهری آمریکا را تحلیل کرد ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
98- نوسنده کتاب مادر شهر کیست ؟ جواب : آلن اسکات
99- آلن اسکات در کتاب مادر شهر بر چه چیزی تاکید دارد ؟ جواب : تقسیم کار
100- چه کسی جغرافیای شهری در مسیر تفکرات فلسفی – اقتصادی قرارداد ؟ جواب : آلن اسکات
101- در چین بیشترین تحقیقات بر روی کارکرد کدام شهرها در ساخت سیستم های شهری چین صورت گرفت ؟
جواب : شهرهای میانی

فصل سوم : شهر ومفاهیم شهری

102- در حوزه های روستایی کاربری زمین بیشتر به کدام بخش اختصاص دارد ؟ جواب : کشاورزی
103- چه کسی بر ملاک شیوه زندگی بسیار تاکید می کرد ؟ جواب : لوئیز ورث
104 – در سطوح جهانی ، هنگام شناخت شهر از روستا از چه ملاک هایی استفاده می کنند؟ جواب : جمعیت
105- حداقل جمعیت برای شهر شناخته شدن در دانمارک چند نفر است ؟ جواب : 250 نفر
106- حداقل جمعیت برای شهر شناخته شدن در یونان چند نفر است ؟ جواب : 10 هزار نفر
107- در طبقه بندی سازمان ملل ، شهر بزرگ دارای چه جمعیتی است ؟ جواب : 500 هزار نفر
108- در طبقه بندی سازمان ملل ، شهر دارای چه جمعیتی است ؟ جواب : 100 هزار نفر
109- قاره ای که دارای بیشترین در صد شهرنشین است کدام قاره است ؟ جواب : استرالیا
110- موقع مطلق یک شهر از ............. آن تاثیر می پذیرد . جواب : محیط طبیعی
111- برای شهر شدن یک منطقه چند درصد جمعیت باید در فعالیت های غیر کشاورزی مشغول باشند ؟ جواب : 75 درصد
112- از ابتدای پیدایش شهرها شهر با کارکردهای ........... شناخته می شد . جواب : اداری سیاسی
113- شهرهای قدیمی یونان و روم چه نوع شهرهایی محسوب می شوند ؟ جواب : اداری –سیاسی
114- شهرهای کانبرا واتاوا در ردیف چه نوع شهرهایی محسوب می شوند ؟ جواب : اداری – سیاسی
115- از قرن شانزدهم به بعد ، بویژه در قرن نوزدهم ، ............ ساخت داخلی شهرها را در اختیار گرفت .
جواب : کارکرد صنعتی
116- در شناخت شهر بر پایه کارکرد اقتصادی ، بر چه چیزی تاکید می شود ؟ جواب : بازاریابی مکان شهری
117- والتر کریستالر پایه نظریه مکان مرکزی خود را بر چه چیزی قرار داده بود ؟ جواب : عرضه خدمات اقتصادی
118- در نظریه مکان مرکزی منطقه تحت نفوذ شهر را براساس چه چیزی می سنجیدند؟ جواب : ظرفیت اقتصادی – اجتماعی
119- چه کسی در سال 1938 از شهر نشینی به عنوان شیوه خاص زندگی یاد می کند ؟ جواب : لوئیز ورث
120- در دوره های اسلامی شهر به چه جایی گفته می شد ؟ جواب : دارای منبر باشد
121- در دوره های اسلامی بویژه تا حمله مغول در شناخت شهر از روستا بر کدام عامل تاکید می شود ؟
جواب : مذهبی – فرهنگی
122- این مفهوم از شهز نشینی بر اساس آگاهی مردم در طول زمان و الگوهای رفتاری آنها مطرح می شود .
جواب : تفسیر رفتاری
123-مفهوم شیوه زندگی را ابتدا چه کسی بکار برد؟ جواب : ویدال دولابلاش
124- مرحله نهایی و نتیجه شهرنشینی محسوب می شود ؟ جواب : شهرگرایی
125- در شهرک ها اگر معاملات عمده فروشی صورت بگیرد بیشتر مربوط به چه چیزی است ؟
جواب : حبوبات و غلات
126- کاربری زمین در شهر های جهان سوم بازتابی از چیست ؟ جواب : شیوه سرمایه داری غربی
127 – امروزه در شهرهای جهان سوم عامل تعیین کننده اکولوژی اجتماعی شهرها چیست ؟ جواب : اقتصادی
128 – پایگاه اجتماعی – اقتصادی چه شکلی به شهر می بخشد ؟ جواب : شکل قطاعی
129- پایگاه خانوادگی چه شکلی به شهر می بخشد ؟ جواب : منطقه ای
130- پایگاه های قومی – نژادی چه شکلی به شهر می بخشند ؟ جواب : شکل خوشه ای
131- کدام ناحیه مرکز ظهور اولین تمدن های شهری بوده است ؟ جواب : خاور میانه
132- کدام ناحیه از شهرها تحت تاثیر اوضاع جهانی قرار می گیرد ؟ جواب : بخش مرکزی
133- کدام بخش از شهر کارکردهای متنوع تری دارند ؟ جواب : بخش مرکزی
134- در فرمول dx=doe-bx ، do چه چیزی می باشد ؟ جواب : تخمین تراکم جمعیت در مرکز شهر
135- از صنایع مهم بخش مرکزی شهرلندن چه صنعتی می باشد ؟ جواب : پوشاک
136- در شیبویا در شلوغ ترین ساعات چند نفر جمعیت وجود دارد ؟ جواب : 250 هزار نفر
137- بین بخش مرکز تجارت شهر و واحد های مسکونی بخش میانی شهر چه منطقه ای قرار دارد ؟ جواب :منطقه گذار
138- اگر بخش مرکزی شهر را به صورت یک عکس تصور کنیم ، منطقه گذار در حکم .............. خواهد بود .
جواب : قاب عکس
139- اولین پارک های صنعتی در کدام کشور برنامه ریزی شد ؟ جواب: آمریکا
140- تعداد کدام یک از پارک های صنعتی بیشتر است ؟ جواب : پارک های کار خانه ای
141- کدام نوع از پارک های صنعتی در تولیدات صنایع سبک فعالیت می کنند؟ جواب : پارکهای کارخانه ای
142- کدام نوع از پارک های صنعتی با صنایع سبک همکاری نزدیک دارد ؟ جواب : پارک های علمی
143- کدام نوع از پارک های صنعتی در سال های اخیر ایجاد شده اند ؟ جواب : پارک های بازرگانی
144- حوزه ای که عمدتا به منطقه مسکونی اختصاص می یابد و در بیرون از شهر قرار دارد ؟ جواب : حومه
145- از چه قرنی حومه ها برای زندگی خانواده های ثروتمند انتخاب شد ؟ جواب : قرن نوزدهم
146- مهم ترین عاملی که حومه های طبقاتی را از هم متمایز می کند چیست ؟ جواب : اتومبیل
147- در بعضی موارد وجود کارخانه های بزرگ و کوره های آجرپزی نشان دهنده چیست؟ جواب : دهشهر
148- مهاجرت های روستایی با ............ اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار می دهد . جواب : توزیع مجدد جمعیت
149- پویایی هر شبکه شهری به چه چیزی بستگی دارد ؟ جواب : ارتباط داخلی یا خارجی
150- گوته از کدام دو شهر تحت عنوان شهر جهانی نام می برد ؟ جواب : رم و پاریس
151- کدام عامل از قدیمی ترین عوامل در شکل گیری شبکه های شهری است ؟ جواب : عامل تجاری
152- عنوان مگالاپلیس را در نیم قرن اخیر چه کسی بکار برد ؟ جواب : پاتریک گدس
153- چه کسی متخصص معروف شهرهای متروپلیتن است ؟ جواب : لوئیز مامفورد
154- مگالاپلیس باید دارای چه جمعیتی باشد ؟ جواب : ببیش از 10 میلیون
155- مگالاپلیس ها معمولا به چه شکلی می باشند ؟ جواب : خطی یا کریدوری
156- هر مگالاپلیس با استفاده از ............. حوزه های مادر شهری توسعه می یابد . جواب : زمینهای کشاورزی
فصل ششم : مادرشهرها
157- در نظریه مکان مرکزی ، مادر شهر به شهری گفته می شود که حداقل دارای چه جمعیتی باشد ؟ جواب : یک میلیون نفر
158- یکی از نتایج عدم تمرکز و تخصص یابی در مادر شهرها چه چیزی می باشد ؟ جواب : وابستگی متقابل
159- در داخل مادرشهرها جه گروه های اجتماعی می توانند به تجانس دست یابند ؟ جواب : گروه های کوچک
160- در آمریکا جه مقدار از نیروی کار در مادر شهرها خدمت می کنند ؟ جواب : 75 درصد
161- وحدت وتجانسی که در زندگی مادر شهرها وجود دارد بیشتر ناشی از چه چیزی ناشی می شود ؟ جواب : اقتصاد شهری
162- این نوع توسعه نه از لحاظ اقتصادی کارایی دارد ونه از لحاظ زیبایی منطقه جلب توجه می کند ؟
جواب : توسعه تخته شطرنجی
163- توسعه فیزیکی ناموزون شهر بیشتر به چه چیزی بستگی دارد ؟ جواب: سیاست های اداری روستا- شهر
164- تاریخ توسعه شهر ، خطوط اتوبوس رانی و واگونهای برقی در توسعه ........... بسیار موثر است . جواب : نواری شهر
165- آمد وشد روزانه از حوزه های روستایی به شهر برای کار می تواند نشان دهنده کدام شهر باشد ؟ جواب : شهر گسترده
166- در کدام توسعه شهری به صورت واحدهای کوچک شهری صورت می گیرد ؟ جواب : شکل کهکشانی
167-در شهرهای کهکشانی ، حمل ونقل شهری ، بیشتر با چه وسیله ای صورت می گیرد ؟ جواب : اتومبیل شخصی
168- شهری است که در سراسر آن تراکم فعالیت و ساختمان ها مانند بخش مرکزی شهرهاست . جواب : شکل هسته ای
169- در شکل هسته ای حمل ونقل شهری به چه صورتی است ؟ جواب : حمل ونقل عمومی
170- در کدام شکل شهر فاصله زمانی برای رسیدن به محل کار کوتاه است ؟ جواب : شهر هسته ای
171- در کدام شکل شهر بخش مرکزی شهر بر دیگر نقاط شهری مسلط است ؟ جواب : شکل ستاره ای
172- در کدام شکل شهر فاصله زمانی میان بازوهای شعاعی زیاد است و باعث افزایش هزینه ها حمل ونقل می شود ؟
جواب : ستاره ای
173- در کدام شکل شهر فضاهای آزاد بیشتری در دسترس مردم شهر قرار می گیرد ؟ جواب : ستاره ای
174- زمانی که مرکز شهر دارای تراکم کم و کناره های آن دارای تراکم زیاد باشد چه شکلی از شهر ایجاد می شود ؟
جواب : حلقه ای
175- کدام شکل شهر به چرخی می ماند که در مسیر خیابان های شعاعی آن هسته های فعال شهری ایجاد می شود ؟
جواب : حلقه ای
176- در دسترس بودن امکانات و سازمان های شهری از مشخصات کدام شهرها محسوب می شود ؟ جواب : حلقه ای
177- آمستردام و رتردام و لیدن نمونه چه نوع شهر هایی می باشند ؟ جواب : حلقه ای
178- در بررسی اکولوژیک شهرهای بزرگ باید درباره چه موضوعی مطالعه کرد ؟
جواب : سلامتی انسان و کیفیت محیط زیست شهری
179- در سیاست توسعه شهری باید سعی کنیم شهرهای ............ را در چهار چوب تو سعه ملی تقویت کنیم .
جواب : میانی
180- شهرهای اولیه فئودالی با چه چیزی مشخص می شود ؟ جواب :قصرهای بارون ها
181- در اروپا گهواره رنسانس کدام شهرها بودند ؟ جواب : شهرهای تجاری جنوب اروپا
182- واسطه گرایان بین المللی در رقابت تجاری چه استراتژی را انتخاب می کنند ؟
جواب : تخصصی شدن یا تخصص زدایی
183- نظریه وابستگی توسط چه کسی مطرح شد ؟ جواب : آندره گوندر فرانک
184- در اوایل قرن چهاردم میلادی ، دولتشهر ونیز از نظر تجاری بر کدام ناحیه تسلط پیدا می کرد ؟ جواب : مدیترانه
185- در کدام قرن آمستردام با مادرشهرهای جنوب اروپا برای تسلط بر تجارت اروپا رقابت می کرد ؟ جواب : شانزدهم وهفدهم
186- در کدام قرن بیشتر مادر شهرهای ملی زمینه تشکیل یک سیستم جهانی مادر شهر را فراهم کردند ؟ جواب : بیستم
187 کدام چشم انداز امروزه شهروندان شهرهای بزرگ را قبل از غروب آ فتاب به خانه هایشان می کشاند ؟
جواب : چشم انداز ترس
188- در کدام قرن تداوم ترس و وحشت در شهر زندگی اجتماعی مردم شهرها را تباه می ساخت ؟ جواب : قرن هیجدهم
189- کدام شهرها کارگاه تولید ثروت هر جامعه محسوب می شوند ؟ جواب : مادرشهرها
190- در گذشته ، مادرشهرها مرکز اصلی تولید ات .......... به شمار می آمد . جواب : کارخانه ای

فصل دوازدهم : ساخت اکولوژیک شهرها

191-منطقه تحول در دوایر متحدالمرکز ارنست برگس کدام منطقه می باشد ؟ جواب : دو
192-بیشترین جرم وجنایت در کدام منطقه دوایر متحدالمرکز برگس رخ می دهد ؟ جواب : منطقه تحول
193-نظریه قطاعی شهر از همر هویت بر اساس کدام نظریه است ؟ جواب : نظریه ارنست برگس
194- نظریه ساخت قطاعی شهر سال ها قبل از همر هویت توسط چه کسی ارائه شده بود ؟ جواب : ویلیام هرد
195- همر هویت برای ارائه نظریه خود از چه عاملی کمک گرفت ؟ جواب : اجاره خانه
196- منطقه اول در نظریه همر هویت مختص چه چیزی بود ؟ جواب : مرکز تجارت
197- چه کسی ساخت شهر را با بررسی های آماری مطالعه کرد ؟ جواب : کالوین اشمید
198- توسعه شهر دراین نظریه به حوض آرام وساکتی می ماند که سنگی به آن پرتاب شود. جواب : ساخت ستاره ای شکل
199- با تکمیل چه عملکردی در شهر ساخت چند هسته ای شکل می گیرد ؟ جواب : حمل ونقل
200- پترمن با توجه به چه چیزی ساخت عمومی شهرهای انگلستان را تعیین کرد ؟ جواب : وزش باد
201- نظریه ساخت عمومی شهرها متعلق به چه کسی است ؟ جواب : رابرت دیکنسون
202- کدام منطقه در نظریه ساخت عمومی شهرها برای طراحان شهری هنگام نوسازی مشکلات فراوانی ایجاد می کند ؟
جواب : منطقه میانی
203- اساس این نظریه بر ویژگیهای جغرافیایی شهر استوار است ؟ جواب : ساخت طبیعی شهر
204 – کدام نظریه به طبیعت انسان و فرهنگ او بیش از موقع فیزیکی سکونتگاه های شهری اهمیت می دهد ؟
جواب : ساخت طبیعی شهر
205- چه کسی معتقد است در بخش مرکزی شهرها معمولا دو منطقه در حال توسعه دیده می شود ؟ جواب : مورفی
206- در سال های اخیر ، ایجاد بزرگراه ها باعث توسعه چه شکلی از شهر شده است ؟ جواب : خطی یا کریدوری
207- در کدام سیستم بعضی از شهرها وظایف جدیدی می پذیرند و برتر از دیگر شهرها به توسعه می پردازند ؟
جواب : خطی یا کریدوری
208- از جمله عواملی که در ساخت مناطق داخلی شهرها نقش تعیین کننده ای دارد چیست ؟ جواب : فرهنگ شهری
209- برای سهولت کار در مطالعه ساخت شهر باید ابتدا چه کاری انجام داد ؟ جواب : جدایی منطقه مسکونی و تجاری
210- در سال های گذشته ، توسعه حوزه های شهری از شکل ستاره ای آغاز می شد و به شکل ............... می رسید .
جواب : دایره ای

تهیه کننده : داود حسن زاده دانشجوی روزانه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
آخرین ارسال های من :

خدایا:
مرا ببخش ،  
به خاطر تمام درهایی که کوبیدم  
و خانه تو نبود....!!!!
63
2
RE: خلاصه نکات کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (حسین شکوهی)
با تشکر فراوان از شما به خاطر این کار ارزشمند
فایل پی دی اف مطالب بالا رو ( البته با اجازه نویسندش) پایین جهت دانلود قرار داده شده.rar   joghrafiaye shokuie.rar (اندازه: 176.99 KB / تعداد دفعات دریافت: 206)

آخرین ارسال های من :

اگر انسان ها بدانند بودنشان باهم چقدر محدود است، محبتشان به هم نامحدود می شود. امام علی (ع)  
   
iiiliia@yahoo.com
3
RE: خلاصه نکات کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (حسین شکوهی)
دکتر حسین شکوئی درستشه جغرافیدان!!!

آخرین ارسال های من :
4
RE: خلاصه نکات کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (حسین شکوهی)
merciii

آخرین ارسال های من :
  5
  RE: خلاصه نکات کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (حسین شکوهی)
  ممنون
  عالی بود

  آخرین ارسال های من :
   6
   RE: خلاصه نکات کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (حسین شکوهی)
   سلام.خسته نباشید..ببخشید خلاصه کتاب دیدگاههای نو در جغرافیای شهری فصلهای 4 و 11 خلاصه نداره؟؟؟ واسه کنکور فراگیر شدیدا نیاز دارم...با تشکر

   آخرین ارسال های من :
    7
    RE: خلاصه نکات کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (حسین شکوهی)
    (1395-10-2، 05:42 عصر)sevdaaa نوشته است:  سلام.خسته نباشید..ببخشید خلاصه کتاب  دیدگاههای نو در جغرافیای شهری  فصلهای 4 و 11 خلاصه نداره؟؟؟ واسه کنکور فراگیر شدیدا نیاز دارم...با تشکر

    در انجمن جستجو کردید؟
    آخرین ارسال های من :

    8
    RE: خلاصه نکات کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (حسین شکوهی)
    خیلی عالی بود ممنون از سایت خوبتون.
    دانلود بازار  دانلود دیوار  دانلود دیجی کالا  دانلود شریت سایت دانلود اهنگ  حذف اکانت تلگرام

    آخرین ارسال های من :
     9
     RE: خلاصه نکات کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (حسین شکوهی)
     بسیار عالی ممنون
     دانلود اسنپ دانلود شیریت دانلود روبیکا دانلود اسنپ چت  آهنگ بهنام بانی

     آخرین ارسال های من :
      موضوعات مرتبط با این موضوع...
      موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
        خلاصه نکات از شار تا شهر (دکتر سید محسن حبیبی) FaTyJo0oN 26,092 1394-11-5، 04:20 عصر
      آخرین ارسال: alireza
        غیر رایگان جزوه خلاصه کتاب نانو فناوری در معماری و مهندسی ساختمان-احسان سروش نیا MHAKBARI 7,424 1394-7-17، 12:53 عصر
      آخرین ارسال: MHAKBARI
        خلاصه نکات .. مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری- اسماعیل شیعه FaTyJo0oN 36,606 1394-7-7، 05:13 صبح
      آخرین ارسال: alireza
        رایگان! خلاصه مباحت و نکات مهم طرحهای توسعه شهری در ایران alireza 2,328 1393-8-17، 09:42 عصر
      آخرین ارسال: alireza
        کتاب اطلس کلانشهر تهران Sh.N 7,768 1393-7-16، 09:54 عصر
      آخرین ارسال: alireza
        نقش علم سنجش از دور در مدیریت وبرنامه ریزی شهری محمد یگانه 2,086 1393-5-10، 12:32 صبح
      آخرین ارسال: محمد یگانه
        سنت گرایی،بوم گرایی،شهر بدون طراح شهری،طراحی شهری مردمی،زمینه محمد یگانه 2,856 1393-5-9، 11:46 عصر
      آخرین ارسال: محمد یگانه
        خلاصه جزوه دست نویس درک و بیان دانشگاه تهران maryam taban 2,508 1393-4-8، 11:51 صبح
      آخرین ارسال: zahra2130
        شرح سمینار مسائل شهری maryam taban 3,088 1393-4-8، 11:49 صبح
      آخرین ارسال: zahra2130
        اندیشه پردازان منشور ها، معاهدات و توصيه هاي جهاني مرمت شهری Brightness 2,048 1392-12-2، 09:17 صبح
      آخرین ارسال: Brightness
      کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
      [-]
      جستجو
      جستجوی گوگل